จดหมายข่าว [กรกฏาคม 64]

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลตั้งใจ

ให้การต้อนรับ ดร.ชนกนาถ วงศ์คำจันทร์ พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเข้ามานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมประเมินภายนอก