ประเมินภายนอก (สมศ)

25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจได้รับการประเมินภายนอกระยะที่ 2 (site visit) รูปแบบ Online จาก สมศ. ขอขอบพระคุณ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความอนุเคราะห์ร่วมให้สัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน