คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่มาใหม่หรือเกิดขึ้นแล้วในโรงเรียนเพื่อให้ ครู นักเรียนและผู้ปกครองติดตาม

จดหมายข่าว : การแจกเงินผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ได้ดำเนินการแจกเงินผู้ปกครองตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน 

จดหมายข่าว [กรกฏาคม 64]

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลตั้งใจ

ให้การต้อนรับ ดร.ชนกนาถ วงศ์คำจันทร์ พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเข้ามานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมประเมินภายนอก