โครงการต่างๆ ของโรงเรียน

โครงการ [ ระดับการศึกษาปฐมวัย ]

ฝ่ายวิชาการ
1. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย “เรียนฟรี ๑๕ ปี”
2. โครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
3. โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. โครงการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
3. โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก
4. โครงการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
5. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1. งานวางแผนอัตรากำลัง
2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. โครงการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4. โครงการส่งเสริมให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. โครงการวันสำคัญ
4. โครงการพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

โครงการ [ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ]

บริหารงานวิชาการ
1.โครงการบูรณาการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อสู่อาชีพ
5. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
6. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
7. โครงการพัฒนาระบบการบริหารของโรงเรียน

บริหารงานทั่วไป
1. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
2. โครงการสร้างความสัมพันธ์บนความแตกต่าง
3. โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
4. โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้

บริหารงานบุคคล
1. โครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. โครงการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. โครงการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ