สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน : ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน

ปรัชญาของโรงเรียน : อนามัยดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำสิ่งแวดล้อม  พร้อมวัฒนธรรมไทย

เอกลักษณ์ : อนามัยดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำสิ่งแวดล้อม  พร้อมวัฒนธรรมไทย

อัตลักษณ์ : เด็กดี  มีวินัย  มั่นใจในตนเอง

สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้าและ สีชมพู

ตราประจำโรงเรียน