วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ยึดโยงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษ

พันธกิจ : 1.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์